عشق

نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره کن ، نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون نعره کن ، اینهمه جوخه ، اینهمه دار ، اینهمه مرگ ، اینهمه عاشق خفته در خون ، اینهمه زندان ، اینهمه درد ، اینهمه اشک ، نعره هایت کو خاک گلگون ، خاک گـُل مُردگی و قحطی و آفتزدگی ، وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی ، شب یاران شب زندان شب ویرانی ماست ، شب اعدام رفیقانِ گـُل و نور و صداست ، شب هقهق شب پرپر زدن چلچله هاست ، از غزل گریه پُرم خانه هم غصه کجاست...

/ 0 نظر / 24 بازدید