از دوست به یادگار دردی دارم..
کان درد به صد هزار درمان ندهم...