رفتی و ندیدی که چه محشر کردم.
با اشک تمام کوچه را تر کردم.
دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد.
وابستگی ام را به تو باور کردم.